Специалност „Рекламен дизайн“ присъства в държавния регистър на специалностите, по който се извършва висше образование в страната, и се основава на решение на Академичния съвет на НХА. Разкрита е въз основа разпореждане № 428 на МС от 28.XI.1972 г. със срок на обучение 4 години и половина и наименование – “Пространствено оформление” № 141. Преди това тя стартира като учебна дисциплина през 1968 г. Този период е свързан последователно с имената на големите български художници проф. Александър Поплилов и Иван Радев. На 8.IV.1974 г. бюрото на МС потвърждава наименованието и номера на специалността. През същата година започва обучението и на първия випуск студенти. От нейното създаване до 1990 г. специалността се ръководи от з.х. проф. Георги Петров. През 1979 г., с разпореждане № 66 на МС за ВИИИ “Николай Павлович” определя специалността “Художествено-пространствено оформление” с пореден № 10. От 1990 година специалност „Простраствено оформление” е обособена в отделна катедра и ръководството й се поема от проф. Лъчезар Лозанов. В “Държавен вестник” бр. 24 от 21.III.1997 г. се утвърждава професионално направление изобразителни изкуства и наименование – “Пространствено оформление” /промишлени изкуства/ и № 2.1.3 със срок на обучение 5 години и половина, готвеща специалисти – “художник магистър по пространствено оформление”. Художествения профил на специалността “Пространствено оформление” предопределя присъствието й в НХА – институция, която има право да присъжда образователно-квалификационни степени именно в това професионално направление.

С решения на Академичния съвет през май 2004 г. специалността е преименувана в “Пространствен дизайн”, а през октомври същата година на “Рекламен дизайн”. От 2002 г. ръководител на катедрата е доц. Мирослав Богданов. Днес основните преподаватели в катедрата са: доц. Мирослав Богданов, проф. Божидар Йонов, доц. Даниела Янкова, доц. д-р Живка Бушева, ст.преп. Теодор Лихов, асистент Светлин Балездров.

Преподаватели през годините

з.х. проф Георги Петров

преподавател по
„Художествено пространствено оформление”

повече
проф. Димитър Тасев

преподавател по
„Приложна графика”

повече
проф. Лъчезар Лозанов

преподавател по
„Пространствен дизайн”

повече
проф. Людмил Чехларов

преподавател по
„Графичен дизайн”

повече
проф. Божидар Йонов

преподавател по
„Пространствен дизайн”

повече
доц. д-р Живка Бушева

преподавател по
„Реклама“

повече


ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ >

ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ >