ProGRAFICA

ProGRAFICA e специализирано издание за графичен и уеб дизайн, шрифтова култура, предпечатна подготовка, софтуер, техника и технологии. 

Тематична насоченост: Софтуер, програмни продукти
за предпечатна подготовка, графичен дизайн, шрифтова
култура, печатна техника и технологии за печат, традиции
и нововъведения в печатната комуникация, култура на
печатното слово, принципи и правила за естетически
издържано оформление на печатни продукти и други.