Кандидатстване в магистърските програми на НХА

Всички кандидати подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване за магистърската програма по съответната специалност в Учебно-методичния отдел: от 13 до 23 септември 2010 г. за първия прием на места, финансирани от държавата, и места за обучение срещу заплащане; и от 25 октомври до 22 ноември 2010 г. за втория прием – на места само за обучение срещу заплащане.

Кандидатите подават следните документи:

1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА).

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити.

3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. Таксата за конкурсния изпит във всяка една специалност е 35 (тридесет и пет) лева (утвърдена с ДВ, бр. 42 от 4.06.2010 г.).


Състезателните изпити за първия прием се провеждат по специалности, както следва:

- във ФИИ на 28 септември 2010 г.;

- във ФПИ на 29 септември 2010 г.

Състезателните изпити за втория прием се провеждат по специалности на 23 и 24 ноември 2010 г.


Резултатите от изпитите и класирането по първия прием се обявяват от Ректората до 30 септември 2010 година, а по втория – до 25 ноември 2010 г.

За учебната 2010/2011 година се предвижда прием на студенти в образователно-квалификационната степен “магистър”, както следва:

• Българските граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство се приемат:

1. на места, за които е предвидено, че разходите за издръжка на обучението за I и II семестър са за сметка на българската държава, а в III-я семестър обучението е срещу заплащане. Броят на тези места ежегодно се утвърждава от Министерския съвет;

2. на места за обучение срещу заплащане. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане се определя от Академичния съвет по предложение на съответната специалност и се утвърждават от Ректора.


  • Брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по специалности в Националната художествена академия за уч. 2010 - 2011 г.


За справки тел.: 988 - 17 - 02 – Учебно - методичен отдел.

>